Privacyverklaring

Noordje respecteert de privacy van haar bezoekers/deelnemers/Vrienden/geïnteresseerden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Waar gebruiken wij jouw informatie voor?
Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Aanvraag informatie
Als jij interesse hebt in het aanbod van Noordje, dan kun je op onze website, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij je vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij vragen je daarvoor om jouw naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij je jouw telefoonnummer door te geven, zodat onze medewerker contact met je kan opnemen.

Nieuwsbrief
Via de website van Noordje kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor je naam en e-mailadres.

Deelname activiteiten
Wanneer jij besluit deel te nemen aan de activiteiten bij Noordje, verwerken wij in ons systeem jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van deelnameformulieren en het opstellen van eventuele facturen.

Financiële administratie
Noordje is wettelijk verplicht om wanneer zij jou een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen van de factuur worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Klacht
Wanneer jij een klacht indient per mail of telefonisch verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

Contact
Wanneer jij wilt dat Noordje contact met jou opneemt, kun je een mail sturen of ons bellen. Om te kunnen antwoorden verwerken wij jouw naam, adres, e-mailadres en jouw telefoonnummer.

Noordje verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met jouw persoonsgegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als jouw gegevens bij Noordje bekend zijn, heb je, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Noordje verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun jij Noordje schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kun je Noordje verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen en kun jij de eventuele toestemming die jij voor verwerking van jouw persoonsgegevens gegeven hebt, intrekken. Wanneer jij niet benaderd wilt worden met informatie over het aanbod van Noordje kun je dat uiteraard ook aan ons laten weten. Jouw verzoek(en) zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst worden behandeld door Noordje.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen via mail aan:
info@noordje.nl

Indien jij het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en jij komt met ons niet tot een oplossing, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je klacht kunt je sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement
Aangezien jouw privacy bij Noordje van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.